Basisschool Op Weg
Vakanties Ziekmeldingen
Kalender
<
Februari
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Zorg voor het kind

- volgen van ontwikkeling en rapportage
- begeleidende instanties
- overgang naar voortgezet onderwijs
- anti-pestbeleid

- SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SOP (open de link voor de informatie)
- Zorgplan Basisschool Op Weg (open de link voor de informatie)
 

Het volgen van de ontwikkeling van de leerling en de rapportage
Van iedere leerling wordt na plaatsing een leerling-dossier aangelegd waarin de gegevens van de schoolloopbaan worden bewaard. Daarin worden verslagen van leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, RT-verslagen, toetsgegevens, LVS (leerlingvolgsysteem)-, Cito- en rapportgegevens en alle andere ter zake doende verslagen.bewaard. De dossiers zijn vertrouwelijk.  Leerkrachten en ouders hebben hierin inzage.

Begeleidende instanties
 • Stichting Condor heeft een zorgteam dat bestaat uit een zorgdirecteur, orthopedagoog en een bovenschoolse IB-er.
  Dit bovenschoolse team stuurt en begeleidt de intern begeleiders van de scholen. Op het gebied van extra zorg en verwijzing van leerlingen is hiervoor een centrale rol toebedeeld.
 • Schoolbegeleidingsdienst
  Onze school wordt begeleid door de schoolbegeleidingsdienst, Marant
 • Schoolarts
  De GGD Gelderland-zuid ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidspsychische en sociale problemen bij leerlingen en probeert deze ook te voorkomen.
 • Logopedie
  Alle 4-jarigen worden door de logopedist gescreend.
 • Bovenschoolse zorg van het samenwerkingsverband GHUM
  Het samenwerkingsverband heeft de Permanente Commissie Leerlingenzorg de taak gegeven, na toestemming van de ouders, psychologisch onderzoek, preventieve ambulante hulp (PAH), preventieve ambulante begeleiding (PAB) of speltherapie, toe te kennen.


Overgang naar het voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Cito-toets of vergelijkbare toets. Begin januari start de verwijzing naar het vervolgonderwijs voor leerlingen van groep 8 met een ouderavond. In diezelfde periode geeft de leerkracht van groep 8 aan de ouders/verzorgers een schooladvies. Het schooladvies wordt gemaakt door de leerkracht van groep 8 . Dit in samenspraak met de Ib-er en alle teamleden.

Anti -pestbeleid

Op school hanteren we een pestprotocol, zie Anti-pestprotocol 2017 BS Op Weg Ooij. Tevens zijn er twee contactpersonen. Dit zijn Gemma Sanders en Ilona van Bakel.
Intervisie is een manier waarop we binnen onze school pesten bespreekbaar maken.
Uitgangspunten zijn hierin:

 • Iedereen moet zich veilig voelen
 • Zorg voor elkaar.
 • We hebben respect voor elkaar.