Basisschool Op Weg
Vakanties Bieb Op School
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Medezeggenschapsraad (MR.)

Op elke school in Nederland - en dus ook bij ons - is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Dit is bij de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' geregeld. Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op de school. De MR heeft inspraak, maar de directie 'maakt' het beleid en is eindverantwoordelijk.

De Medezeggenschapsraad (MR) van Op Weg.
Wij bestaan uit een oudervertegenwoordiging (2 ouders) en een personeelsvertegenwoordiging (2 leerkrachten). Onze vergaderingen worden bijgewoond door de directie. De oudergeleding wordt gekozen door ouders/verzorgers, de personeelsgeleding wordt gekozen door leerkrachten.  De MR is er voor alle partijen op school: management, personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen.

Oudergeleding:                                                      Personeelsgeleding:

Siebrig Saris                                                             Johannet König (secretaris)

Erik Lamers (voorzitter)                                   Yvette Claassen

 

Wat doet de MR?
Wij houden ons bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de directie op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

- Algemene bevoegdheden en taken:
De MR mag alle onderwerpen die de school betreffen bespreken. De MR kan voorstellen doen of een standpunt innemen. De MR doet schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden.
- Algemeen informatierecht:
De MR heeft recht op inzage van alle informatie van het schoolbestuur die nodig is voor het aansturen van de school. Bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting, beleidsvoornemens en de inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen.
- Instemmingsrecht:
Voor sommige besluiten moet het bestuur vooraf instemming krijgen van de MR. Soms is alleen instemming nodig van de oudergeleding of de personeelsgeleding.
- Adviesrecht:
Over sommige onderwerpen moet het bestuur advies vragen aan de MR. Bijvoorbeeld de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, een fusie, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school of aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

De MR praat niet over een individueel belang van een ouder, leerling of lid van het personeel. Een individueel geval kan wel een reden zijn om in de MR te praten over het algemene beleid van de school.


Verschil met de oudervereniging
De MR en de oudervereniging helpen allebei om Op Weg een leuke en goede school te laten zijn. De oudervereniging bestaat uit ouders en organiseert in overleg met de school diverse activiteiten. De oudervereniging doet dat mede met ideeën en suggesties van andere ouders. De MR bestaat uit ouders én personeelsleden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijke taak en vertegenwoordigt de ouders naar het bevoegd gezag.

 

Communicatie
De MR publiceert de notulen van de vergaderingen. De MR peilt de mening van ouders/verzorgers en leerkrachten als er specifieke onderwerpen zijn waarvoor hun input vereist is.

 

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders/ verzorgers en personeel zijn altijd van harte welkom een vergadering als toehoorder bij te wonen. Gezien de huidige situatie dient een bezoek aan de vergadering vooraf aangevraagd te worden via: mr@op-weg.nl