Basisschool Op Weg
Vakanties Ziekmeldingen
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Schoolverlaters


Overgang naar het voortgezet onderwijs
 
Begin januari start de verwijzing naar het voortgezet onderwijs van groep 8 met een ouderavond. Tijdens deze avond krijgen ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 informatie over de organisatie van het voortgezet onderwijs en tevens wordt de te volgen procedure uitgelegd.
Ouders dienen, samen met hun kind, zelf een school te kiezen. Basisschool Op Weg zal de ouders/verzorgers alle relevante informatie ter hand stellen.
 
Onderdelen hiervan zijn:
1. Er bestaan brochures van ministerie van Onderwijs, een brochure van basisschool Op
Weg, schoolrapporten van de onderwijsinspectie, enz.
Ook organiseren het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs een onderwijsmarkt. Op
deze markt presenteren alle scholen van het voortgezet onderwijs uit Nijmegen en
omstreken zich. Deze avond is bedoeld voor de ouders en leerlingen van groep 7 en 8.
 
2. Basisschool Op Weg geeft aan ouders een schooladvies. De leerkracht van groep 8 maakt samen met de andere leerkrachten, de IB-er en de directie het schooladvies. Het schooladvies en een onderwijskundig rapport worden voor de aanmelding aan de ouders ter hand gesteld.
Tevens worden er adviesgesprekken met ouders en kinderen georganiseerd.
 
3. De eindtoets van de Cito is het volgende hulpmiddel. Deze toets duurt 3 ochtenden. In
deze toets worden de onderdelen taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie
getoetst. Hoewel deze toets een momentopname is, heeft ze een hoge voorspellende
waarde. Dat wil zeggen: de uitslag is een goede graadmeter voor de verdere schoolloopbaan
van een kind.
 
4. Op basisschool Op Weg kunnen we ook gebruik maken van een ander onderzoek (drempelonderzoek). Dit onderzoek wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Nijmegen. Dit onderzoek geldt voor kinderen die in groep 8 een aparte
leerweg op een of meerdere onderdelen hebben gevolgd. Een aparte leerweg wil zeggen dat de leerling de methode met aanpassingen heeft doorlopen. Het onderzoek kijkt vooral naar rekenen, begrijpend lezen, spelling en taal. Tevens spelen intelligentie en motivatie een rol.
 
 
 
Uitslag Centrale Eindtoets 2016

Vanaf dit schooljaar is in de wet op Primair Onderwijs opgenomen dat alle leerlingen in groep 8 een eindtoets moeten maken. Dit jaar vond dit voor het eerst plaats in april. Ook onze groep 8 leerlingen hebben deze centrale eindtoets gemaakt.
In januari hebben de leerlingen het schooladvies ontvangen. VO scholen mogen hun toelating van leerlingen net meer laten afhangen van de uitslag van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst bij de toelating. Wel blijft de eindtoets een advies geven over welk type vervolgonderwijs het beste bij de leerling past.
 
De resultaten van deze centrale eindtoets vormen een onderdeel van het toezicht van de inspectie. Het is één van de indicatoren waarmee de inspectie vaststelt of er risico's zijn in de kwaliteit van de school.  
 
Onze school valt onder de norm van schoolgroep 2. De gemiddelde landelijke score is 534,9. Onze score is 531,4. Onze score is niet voldoende en ligt onder de grens.
 
 
Niveau B en niveau N centrale eindtoets
 
De centrale eindtoets kan op 2 niveaus worden afgenomen:
  1. Niveau N (niveau); eindtoets N, voor leerlingen van wie wordt verwacht dat ze het beste passen in het basisberoepsgerichte onderwijs of het kaderberoepsgerichte onderwijs.
  2. Niveau B (basis); eindtoets B, voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze het beste passen in het gemengd/theoretisch onderwijs of hoger.
 
Gegevens eindtoets groep 8
 
2013-2014 534,8 Onvoldoende
2014-2015 536,7 Voldoende
2015-2016 531,4 Onvoldoende
 
 
Uitstroomgegevens
 
Onderstaand overzicht laat zien naar welke scholen van het voortgezet onderwijs de groep 8 leerlingen van Op Weg zijn uitgestroomd.
 
schooltype 2013-2014 2014-2015 2015-2016
VWO 3 7 9
HAVO/VWO 11 2 1
HAVO 4 8 2
VMBO-t/HAVO 5 7 9
VMBO 8 9 7
Lwoo * 3 4 1
Totaal aantal lln. 34 37 29